• انواع نوارهاي فولادي طرحدار LANCED & STAMPED، بدون طرح و زنگ نزن (STAINLESS STEEL) در ابعاد مختلف از اروپا و جنوب شرق آسيا.

 

فلزات تخصصي و صنعتي - آرتين برناي تهران فلزات تخصصي و صنعتي - آرتين برناي تهران

 

 


• انواع نوارهاي آلومينيومي کوت شده و بدون کوت از اروپا و جنوب شرق آسيا.

 

فلزات تخصصي و صنعتي - آرتين برناي تهران فلزات تخصصي و صنعتي - آرتين برناي تهران

 

 


• انواع قطعات فلزي فورج سرد و گرم از اروپا و جنوب شرق آسيا.

 

فلزات تخصصي و صنعتي - آرتين برناي تهران

 


• انواع لوله هاي فولادي درزدار (WITH SEAM) و بدون درز (SEAM LESS) از جنوب شرق آسيا.

 

  لوله و فلزات تخصصي و صنعتي - آرتين برناي تهران فلزات تخصصي و صنعتي - آرتين برناي تهران -  لوله

 

 


• انواع ورقهاي فولادي کششي (HLE) از جنوب شرق آسيا.

 

فلزات تخصصي و صنعتي - آرتين برناي تهران

 

 

• انواع واير کرير از اروپا.

 

فلزات تخصصي و صنعتي - آرتين برناي تهران -  واير كرير