• انواع پلي آميد
  • انواع کامپاندهاي خاص ترمو پلاستيک
  • انواع گرانولهاي TPV و PVC از اروپا و آسيا.

 

انواع پلي آميد - آرتين برناي تهران انواع پلي آميد - آرتين برناي تهران